3d 画廊相册动画效果

代码语言:html

所属分类:幻灯片

下面为部分代码预览,完整代码请点击下载或在bfwstudio webide中打开

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">

  <title> 3D carousel</title>
  <style>
    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
    }

    html,
    body {
      height: 100%;
    }

    body {
      overflow: hidden;
      display: flex;
      background: #111;
      perspective: 1000px;
      transform-style: preserve-3d;
    }

    #drag-container, #spin-container {
      position: relative;
      display: flex;
      margin: auto;
      transform-style: preserve-3d;
      transform: rotateX(-10deg);
    }

    #drag-container img, #drag-container video {
      transform-style: preserve-3d;
      position: absolute;
      left: 0;
      top: 0;
      width: 100%;
      height: 100%;
      line-height: 200px;
      font-size: 50px;
      text-align: center;
      box-shadow: 0 0 8px #fff;
      -webkit-box-reflect: below 10px linear-gradient(transparent, transparent, #0005);
    }

    #drag-container img:hover, #drag-container video:hover {
      box-shadow: 0 0 15px #fffd;
      -webkit-box-reflect: below 10px linear-gradient(transparent, transparent, #0007);
    }

    #drag-container p {
      font-family: Serif;
      position: absolute;
      top: 100%;
      left: 50%;
      transform: translate(-50%,-50%) rotateX(90deg);
      color: #fff;
    }

    #ground {
      width: 900px;
      height: 900px;
      position: absolute;
      top: 100%;
      left: 50%;
      transform: translate(-50%,-50%) rotateX(90deg);
      background: -webkit-radial-gradient(center center, farthest-side , #9993, transparent);
    }

    #music-container {
      position: absolute;
      top: 0;
      left: 0;
    }

    #carousel-container {
      width: 100%;
      height: 100%;
    }

@keyframes spin {
      from {
        transform: rotateY(0deg);
      }

      to {
        transform: rotateY(360deg);
      }
    }
@keyframes spinRevert {
      from {
        transform: rotateY(360deg);
      }

      to {
        transform: rotateY(0deg);
      }
    }
  </style>

</head>
<body translate="no">
  <div id="drag-container">
    <div id="spin-container">


      <img src="https://images.pexels.com/photos/206395/pexels-photo-206395.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500" alt="">
      <img src="https://images.pexels.com/photos/1391498/pexels-photo-1391498.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500" alt="">
      <img src="https://images.pexels.com/photos/1382731/pexels-photo-1382731.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500" alt="">
      <img src="https://images.pexels.com/photos/1758144/pexels-photo-1758144.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500" alt="">
      <img src="https://images.pexels.com/photos/1382734/pexels-photo-1382734.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500" alt="">
      <img src="https://images.pexels.com/photos/1462636/pexels-photo-1462636.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500" alt="">

      <a target="_blank" href="https://images.pexels.com/photos/139829/pexels-photo-139829.jpeg">
        <img src="https://images.pexels.com/photos/139829/pexels-photo-139829.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500" alt="">
      </a>      <p>
        3D Tiktok Carousel
      </p>
    </div>
    <div id="ground"></div>
  </div>


  <script>
    // Các bạn có thể thay đổi giá trị các biến môi trường ở đây:
    var radius = 240; // Độ rộng vòng xoay
    var autoRotate = true; // Tự động xoay hay không
    var rotateSpeed = -60; // đơn vị: giây/vòng. thời gian để xoay hết 1 vòng, dấu trừ để xoay ngược lại
    var imgWidth = 120; // độ rộng ảnh (tính theo px)
    var imgHeight = 170; // độ cao ảnh (tính theo px)

    // Link nhạc nền - cho bằng null nếu không muốn nhạc nền
    var bgMusicURL = 'https://api.soundcloud.com/tracks/143041228/stream?client_id=587aa2d384f7333a886010d5f52f302a';
    var bgMusicControls = true; // Hiện khung điều khiển nhạc nền hay không

    /*
    CHÚ Ý:
      + imgWidth, imgHeight sẽ dùng được cho cả video -> <video> cũng sẽ được thu nhỏ cho bằng <img>
      + nếu imgWidth, imgHeight đủ nhỏ, có thể <video> sẽ không hiện nút play/pause
      + Link nhạc lấy từ: https://hoangtran0410.github.io/Visualyze-design-your-own-/?theme=HoangTran&playlist=2&song=8&background=3
      + https://api.soundcloud.com/tracks/191576787/stream?client_id=587aa2d384f7333a886010d5f52f302a
      + Phiên bản 1 file .html duy nhất: https://github.com/HoangTran0410/3DCarousel/blob/master/index.html

    Author: Hoang Tran, custom from code in tiktok video
        https://www.facebook.com/J2TEAM.ManhTuan/videos/1353367338135935/
  */


    // ===================== start =======================
    setTimeout(init, 100);

    var obox = doc.........完整代码请登录后点击上方下载按钮下载查看

网友评论0